1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásának kötelezettsége

Az Akvi-Patent Fővállalkozási és Gépészeti Zrt. (a továbbiakban: Akvi-Patent Zrt.) a jogszerű működésének biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A visszaélés-bejelentési rendszer célja, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekkel vagy mulasztásokkal, illetve egyéb visszaélésekkel kapcsolatos bejelentett információk vizsgálata a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztv.) foglalt követelményeknek megfelelően.

Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője: Akvi-Patent Zrt.

2. Mit lehet bejelenteni, hogy különíthető el a bejelentés más bejelentéstől

A Panasztv. 20. § (1) bekezdése szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer elkülönül az Akvi-Patent Zrt. Etikai Kódexében foglalt bejelentésektől. Az Etikai Kódexben foglalt visszaélések bejelentése az Etikai Kódexben foglaltak szerinti etikai elvek sérülésének, érvényesülésük hiányának bejelentésére vonatkozik minden érintett számára, aki ennek tanúja vagy áldozata volt.

A Panasztv. hatálya alá nem tartozó bejelentés esetén a bejelentőt írásban vagy elektronikus úton a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője értesíti arról, hogy az adott bejelentés kivizsgálására az Akvi-Patent Zrt., más kivizsgáló szerve rendelkezik hatáskörrel, - ebben az esetben az áttételről is gondoskodik a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője – vagy arról, hogy nem rendelkezik hatáskörrel.

3. Ki tehet bejelentést?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe a Panasztv. 20. § (2)- (3) bekezdése alapján bejelentést tehet

A bejelentőket a bejelentésükkel kapcsolatban nem érheti semmilyen hátrányos intézkedés. A bejelentő védelmére a Panasztv. II. fejezet 8. alcíme alkalmazandó.

4. Bejelentés módja

A belső visszaélés-bejelentés megtételekor az eredményes vizsgálat érdekében a bejelentőnek az alábbi adatokat javasolt megadni:

Névtelen bejelentés esetén a bejelentő felhívható – amennyiben ez a bejelentés hatékony kivizsgálása céljából elengedhetetlen, és a bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll – a nevének megadására. Amennyiben bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg a bejelentés vizsgálata mellőzhető (Panasztv. 22. § (6) bek. a) pontja alapján).

A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett, kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt, valamint bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Bejelentés megtételének módja

Elektronikus formában benyújtott bejelentés esetén automatikus válasz kerül kiküldésre a beérkezésről és az eljárás lezárását kapcsolatban a bejelentés lezárásáról.

Az Akvi-Patent Zrt. nem tud felelősséget vállalni azon ügyek kivizsgálásának elmaradásáért, amely elektronikus bejelentéseket automatikusan működő védelmi szoftverek (víruskereső, spamszűrő) tevékenységének eredményeként vagy egyéb technikai ok miatt nem jut el a címzett e-mailcímre. Ezen esetekben nincs automatikus visszaigazolás a bejelentés megérkezéséről.

5. Bejelentés vizsgálatának mellőzése

A bejelentések esetében a vizsgálat az alábbi esetekben mellőzhető

6. Kivizsgálás

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. Az adatvédelmi tájékoztató csatoltan jelen tájékoztatás alatt is megtalálható.

Az Akvi-Patent Zrt. a tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját - akár jogi képviselője útján is - bármikor kifejthesse, és bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

Az Akvi-Patent Zrt. a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a bejelentésben foglaltak kivizsgálására. A bejelentés kivizsgálására legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

A bejelentőt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés mellőzéséről és a mellőzés indokáról írásban tájékoztatja a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül.

7. Bejelentéssel kapcsolatos intézkedés

Miután a bejelentést az Akvi-Patent Zrt. kivizsgálja, a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti az Akvi-Patent Zrt. belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy az Akvi-Patent Zrt, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást az Akvi-Patent Zrt. lezárja és erről a bejelentőt tájékoztatja.


Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az Akvi-Patent Fővállalkozási és Gépészeti Zrt. (a továbbiakban: Akvi-Patent Zrt. vagy Adatkezelő) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. tv. (a továbbiakban: Panasztv.) szerinti belső visszaélés-bejelentésre vonatkozó bejelentéseket megvizsgálja, és a vizsgálata eredményéről a bejelentőt tájékoztassa.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az Akvi-Patent Zrt. a bejelentő és a bejelentéssel érintett (a továbbiakban a bejelentő önállóan említve: bejelentő; a bejelentő és a bejelentéssel érintett együttesen említve: érintett) adatait a Panasztv. 18.-29. §, és 41. §- 49. § alapján kezeli.

2.2. Amennyiben az érintett a saját személyes adatait önkéntesen megadja, akkor azokat az Akvi-Patent Zrt. az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, illetve – az Akvi-Patent Zrt.-re a bejelentés kivizsgálása kapcsán a Panasztv.-ben foglalt jogi kötelezettség teljesítése (2.1. pont) érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján kezeli.

3. Adatkezelő

4. A kezelt adatok köre

4.1. Az Adatkezelő kéri a bejelentőt, hogy a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, a Panasztv. 20. § (1) bekezdésében foglaltakkal össze nem függő adatok megküldését mellőzze.

4.2. Adatkezelés a Foglalkoztatott (Panasztv. 20. § (2) bek.) által tett bejelentés esetén

AdatcsoportSzemélyes adatAz adatkezelés célja
NévTitulus (pl, ifju, dr.)a bejelentő azonosításához szükséges adat
NévVezetéknéva bejelentő azonosításához szükséges adat
NévKözépső néva bejelentő azonosításához szükséges adat
NévKeresztnéva bejelentő azonosításához szükséges adat
Elérhetőségi adatokPosta cím, email cím, telefonszáma bejelentővel való kapcsolatfelvételhez szükséges adat
A bejelentésben foglalt adata jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra ill. egyéb visszaélésre vonatkozó információa bejelentés vizsgálata
Foglalkoztatásra utaló adatokA Panasztv. 20§ (2) bekezdése szerinti, a természetes személy foglalkoztatására vonatkozó adatoka bejelentés vizsgálata

4.3. Adatkezelés az Üzletfél (Panasztv. 20. § (3) bek.) által tett bejelentés esetén

AdatcsoportSzemélyes adatAz adatkezelés célja
NévTitulus (pl, ifju, dr.)a bejelentő azonosításához szükséges adat
NévVezetéknéva bejelentő azonosításához szükséges adat
NévKözépső néva bejelentő azonosításához szükséges adat
NévKeresztnéva bejelentő azonosításához szükséges adat
Elérhetőségi adatokPosta cím, email cím, telefonszáma bejelentővel való kapcsolatfelvételhez szükséges adat
A bejelentésben foglalt adata jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra ill. egyéb visszaélésre vonatkozó információa bejelentés vizsgálata
Üzletféli minőségre utaló adatokA Panasztv. 20§ (3) bekezdése szerinti adatoka bejelentés vizsgálata

5. Az adatkezelésre jogosultak

A bejelentésben foglalt adatokat kizárólag

 1. az Akvi-Patent Zrt. erre kijelölt személye;
 2. a bejelentéssel kapcsolatos dokumentumok kezelését végző személy
kezeli, a bejelentő védelmére a Panasztv.-ben irányadó rendelkezések alkalmazásával. Az adattovábbításra a 7. pontban foglaltak irányadóak.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A bejelentésben foglalt adatokat az Akvi-Patent Zrt. a vizsgálat lezárását követő 5 évig őrzi meg, azt követően törli.

6.2. Azon bejelentések adatait, amelyek megőrzését az Akvi-Patent Zrt. jogi kötelezettségének teljesítése, jogi eljárás vagy munkáltatói intézkedés megtétele indokolja: ez esetben az adatok kezelésére a jogi kötelezettség teljesítéséig, az eljárások jogerős lezárásáig kerül sor.

7. Adattovábbítás

7.1. A bejelentésben foglalt adatokat az Akvi-Patent Zrt. nem továbbítja az Akvi-Patent Zrt.-n kívüli más szerv, vagy személy részére, kivéve, ha
 1. a bejelentés vizsgálata nyomán büntetőeljárás megindítása válik szükségessé;
 2. a Panasztv. 29. § (1) bek. szerinti, a foglalkozás-felügyeleti hatóság általi ellenőrzési eljárás során;
 3. amennyiben a bejelentés kivizsgálásához külső szervezet igénybevételére van szükség,
  és
  ca. a külső szervezet az adatok kezelésére törvény alapján jogosult;
  cb. a ca. pontban foglaltak hiányában az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult; a külső szervezet számára (Panasztv. 26. § (1) bek.)
 4. A bejelentésben érintett, nem az Akvi-Patent Zrt. állományába tartozó személyre vonatkozó (a továbbiakban: egyéb természetes személy), vagy az Akvi-Patent Zrt.től különböző jogi személyre, szervezetre (a továbbiakban: egyéb szervezet) vonatkozó információ: az eljárásra jogosult egyéb szervezet feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége vagy munkatársa részére kerülhet továbbításra. (Panasztv. 6. § (3) bek.)

7.2. Az adattovábbítás jogalapja a 7.1. szerinti esetekben jogi kötelezettség teljesítése:

 1. a Panasztv. 23. § (2) bekezdése,
 2. a Panasztv. 29. § (1) bekezdése,
 3. a Panasztv. 26. § (1) bekezdése,
 4. a Panasztv. 6. § (3) bekezdése,
továbbá a cb. esetet kivéve valamennyi esetben a GDPR 6. cikk (1) bek. c. pontja szerint.

7.3. A 7.1. cb. esetben az adattovábbítás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a. pontja szerinti jogosulti hozzájárulás.

8. A rosszhiszemű bejelentő adatainak átadása

8.1. Ha az Akvi-Patent Zrt. számára nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

 1. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, a bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
 2. alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

8.2. A 8.1. esetben az adatátadás jogalapja a Panasztv. 6. § (4) bekezdése, illetve az Akvi-Patent Zrt.-t terhelő kötelezettségként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pontja.

8.3. Nem tekinthető rosszhiszeműnek a bejelentő, ha:

9. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a jelentkező személyes adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt - legfeljebb 25 napon belül - írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

9.2. Az adatok módosítása, törlése

Az érintett a rendszerben rögzített adatainak módosítását, törlését - jogszabályban előírt adatkezelés kivételével – bármikor kérheti. Az érintett kérése esetén a személyes adatok a rendszerből véglegesen törlése kerülnek, azok visszaállítása utólag nem lehetséges.

Adatkezelő a személyes adatokat törli:

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az adatok törlésébe nem értendő bele a tárgykörben keletkezett dokumentumok megsemmisítése.

9.3. Tiltakozás

Az érintett a 3. pontban írásban tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

Az Akvi-Patent Zrt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül - legfeljebb 15 napon belül - megvizsgálja, és annak eredményéről írásban tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Akvi-Patent Zrt. az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

9.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az Akvi-Patent Zrt. az Info tv.-ben meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést,

 1. ha az érintett vitatja az Akvi-Patent Zrt. által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;
 2. ha jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Akvi-Patent Zrt. rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené a jelentkező jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára.

9.5. A tájékoztatáshoz való jog korlátai a visszaélés-bejelentési eljárásban

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatait az Akvi-Patent Zrt. nem teszi megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára. (Panasztv. 6. § (5) bek.).

10. Adatbiztonság

Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:

 1. amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) az IT biztonsági szabályzatban foglaltaknak (IBSZ) megfelelően működjön vagy működjenek;
 2. biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat;
 3. gondoskodik ezen adatok mentéséről és archiválásról.

Adatkezelő köteles betartani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 12. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A feltöltött állományokat az Adatkezelő köteles vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek alávetni.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 4. csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

11. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk

Az érintett bírósághoz (a területileg illetékes Törvényszékhez) fordulhat, ha megítélése szerint az Akvi-Patent Zrt. a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Az érintett a jogainak érvényesítése érdekében

 1. a Hatóság (www.naih.hu) vizsgálatát kezdeményezheti az Akvi-Patent Zrt. intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a jelentkező Info tv-ben meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
 2. a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Akvi-Patent Zrt. megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Adatkezelő az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, illetve bármely hátrányért való felelősségét kizárja.

12. Releváns jogszabályok